Predaj poľnohospodárskej pôdy – ako postupovať?

Splnenie podmienok nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný. 

Žiadosť o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný vždy pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

O splnení podmienok nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Osvedčenie je podkladom pre vklad do katastra.

Čo je poľnohospodársky pozemok?

„Za poľnohospodársky pozemok na účely zákona  sa rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.   

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Čo nie je poľnohospodársky pozemok?

 1.   záhrada, 
 2.  pozemok v zastavanom území obce (Intravilán),
 3. pozemok mimo zastavaného územia obce, ak: 
 • je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,
 • možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,
 • je jeho výmera menšia ako 2 000 m2, 
 • je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Kedy môže vlastník previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku bez použitia postupu podľa zákona? 

 1. ak ide o osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, 
 2. ak ide o spoluvlastníka poľnohospodárskeho pozemku či o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov, 
 3. ak ide o blízku osobu podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobu príbuznú podľa § 117 Občianskeho zákonníka. 

Postup podľa zákona sa nevzťahuje aj na zámenu pozemkov, ak sa zamieňajú poľnohospodárske pozemky s porovnateľnými hodnotami, pričom ich rozdiel nie je väčší ako 10%.

Aké podmienky musí spĺňať osoba, ktorá  chce kúpiť poľnohospodársky pozemok pri použití zákonného postupu?

 1. Musí mať na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov
 2. Musí vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, alebo byť v pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

V akom poradí sa uplatňuje prednostné právo kúpy?

Najvyššiu prednosť majú agropodnikatelia alebo agrozamestnanci v obci. Po nich agropodnikatelia alebo agrozamestnanci v susednej obci. Nakoniec ostatní, pri ktorých sa nezohľadňuje miesto podnikania. 

Pri použití zákonného postupu je vlastník poľnohospodárskeho pozemku povinný:

 1. zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (link na stránku:  https://pozemky.mpsr.sk/)
 2. bezodplatne zverejniť tú istú ponuku v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza.  

Zverejnená ponuka na účely prevodu zaniká šesť mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania.

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ust. zák. č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

 

 

 

 

Komentáre