Bezpodielové vlastníctvo manželov – zúženie

Bezpodielové vlastníctvo manželov ( „BSM„) upravuje zákon č. 40/1964 Zb. OZ, predovšetkým §143 a nasledujúce.  Bezpodielovosť znamená, že ani jeden z manželov nemá určenú veľkosť podielu na vlastníctve konkrétnej veci.

Čo spadá do BSM?

Všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva okrem vecí získaných: dedičstvom, darom, slúžiacich osobnej potrebe alebo výkonu povolania, či vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku. BSM zaniká ukončením manželstva.

Ako dosiahnuť NE-nadobúdanie vecí počas manželstva do BSM?

1/ Zrušením BSM

Zrušenie BSM je možné len na základe splnenia zákonných podmienok, kedy súd na návrh jedného z manželov BSM zruší i za trvania manželstva a to:

  • zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom čo znamená najmä závislosť, zadlžovanie, nehospodárne nakladanie s financiami a podobne.
  • ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

K zákonnému zrušeniu BSM dochádza aj nedobrovoľne:

  • vyhlásením konkurzu na jedného z manželov (úpadcu) zaniká úpadcovo BSM, v zmysle 53 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze v platnom znení;
  • právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov zaniká BSM, v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.

2/ Zúžením BSM

prípadne rozšírením zákonom určeného rozsahu BSM na základe dohody manželov.  Dohoda o zúžení či rozšírení musí mať formu notárskej zápisnice a dá sa kedykoľvek zrušiť.

POZOR! POZOR!  Zúženie, prípadne rozšírenie BSM sa môže vzťahovať len na usporiadanie práv a povinností DO BUDÚCNA. To znamená, že nie je možné notárskou zápisnicou o zúžení BSM vyriešiť majetok v BSM, ktoré vzniklo pred spísaním zápisnice. Manželia sa preto nemôžu dohodnúť, že napríklad byt, ktorý už majú v BSM, bude vlastniť už len jeden z manželov.

POZOR!  Dohoda o zúžení BSM sa nikde nezverejňuje a neregistruje. Preto je v záujme manželov, aby ju predložili všetkým osobám a inštitúciám, ktorých sa rozsah zúženého BSM týka. Ide najmä o banky, finančné inštitúcie, alebo aj kataster nehnuteľnosti. Na preukázanie toho, že bola druhá strana oboznámená so zúžením BSM sa odporúča uviesť informáciu o zúžení BSM do konkrétnej zmluvy.

Dohoda o zúžení BSM podľa §143 a Občianskeho zákonníka týkajúca sa nehnuteľností nadobúda účinky až vkladom do katastra nehnuteľností. Ako taká sa bez ďalšieho do katastra nehnuteľností nezapisuje vkladom ani iným zápisom. Dohoda o zúžení BSM, aj keď sa týka nehnuteľností, nie je totiž sama o sebe právnym titulom vzniku alebo zániku vlastníckeho práva. Vznik alebo zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v dohode o zúžení BSM predpokladá uzavretie konkrétnej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť uvedenú v dohode  a návrh na vklad, ktorého prílohou najmä ak ide o predaj, bude aj dohoda o zúžení BSM.

Existuje aj možnosť vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak by však došlo k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu


Konzultácie v oblasti predaja a kúpy nehnuteľností

+421 905 432 052  /  valchar@integrityreal.sk

 

Komentáre