Vydržanie pozemku do vlastníctva

Hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. V prípade vydržania ide o spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po splnení podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku (najmä § 129 -134 zákona č. 40/1964 Zb.) stáva vlastník.

Podmienky vydržania

  • spôsobilý subjekt
  • spôsobilý predmet držby
  • dobromyseľnosť vydržateľa
  • oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu
  • uplynutie vydržacej doby

Všetky uvedené podmienky vydržania musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby, ktorá je v prípade pozemku 10 ročná. Do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal pozemok v oprávnenej držbe právny predchodca.

Za najrelevantnejší predpoklad vydržania možno považovať podmienku oprávnenej držby. V zmysle ustálenej praxe sa za oprávnenú držbu považuje nakladanie s vecou ako so svojou vlastnou, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí; je teda objektívne presvedčený o svojom domnelom vlastníckom práve.

Osvedčenie o vydržaní

Osvedčenie o vydržaní vyhotovuje notár na základe vyhlásenia o vydržaní, ktoré osvedčí formou notárskej zápisnice. Vo vyhlásení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Rovnako je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú.

V zmysle Notárskeho poriadku sa vyžaduje aj kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, kladné vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) a kladné vyjadrenie správcu nehnuteľnosti, ktorým je napr. Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie týka pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré sú v správe tohto orgánu.

Následne notár vyhotoví oznámenie, ktoré sa zverejní v obci a na notárskom úrade. Súčasťou tohto oznámenia je výzva, aby každý, kto sa cíti byť dotknutý vo svojich právach, podal do 60 dní odo dňa zverejnenia svoje námietky. Až po dodržaní tohto postupu môže notár vydať osvedčenie o vydržaní, na základe ktorého kataster zapíše vlastnícke právo k vydržanej nehnuteľnosti záznamom. Kataster posudzuje osvedčenie len z formálnej stránky. Právnu stránku veci už neposudzuje. Ťažisko posúdenia právneho stavu spočíva na notárovi.

Komentáre