Ktorú drobnú stavbu treba zapísať do katastra?

Usmernenie Úradu geodézie č. USM_ÚGKKSR_1/2014 zo dňa 14.01. 2014 hovorí: Okresný úrad – katastrálny odbor spravidla drobné stavby do katastra nezapisuje.

Prípustné je evidovanie drobných stavieb pevne spojených so zemou pevným základom, ktoré majú charakter budovy v zmysle  zákona o katastri nehnuteľnosti č. 165/1995 §6 odsek 1 písmeno c) a stavebného zákona č.50/1976 druhá časť, oddiel 1, §43 odsek 1 písmeno a).

V praxi to znamená, že ak má drobná stavba charakter budovy a je pevne spojená so zemou inak ako pevným základom jej evidencia na katastri je podľa usmernenia ÚGKK v SR neprípustná.

Ak je teda drobná stavba v zmysle stavebného zákona  č.50/1976 druhá časť, oddiel 1, §43 odsek 1 písmeno c) a e) ukotvená pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej budove, či umiestnená pod zemou je vylúčená so zápisu do katastra.

Táto informácia sa zíde napríklad v súvislosti so založením rodinného domu, ktorý má na pozemku zrealizované drobné stavby a nie je istota či sú z hľadiska zápisu do katastra v poriadku.

Treba tiež vedieť, že Okresný úrad – katastrálny odbor má autonómne postavenie pri posúdení, či drobná stavba je predmetom evidencie katastra alebo nie je.

Komentáre